TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI

Programın Amacı ve Tanıtımı
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, sağlık kurum ve kuruluşlarında, tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen sonuçların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırmacıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan Tıbbi Sekreter ihtiyacını yetiştirmektedir.
Tıbbi sekreter, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında önlisans eğitimi verilen yüksekokullardan mezun; hastanın sağlık kuruluşuna gelişinden taburcu oluncaya kadar geçen süreçte hastaya ait tıbbi kayıtları tutan, arşivleyen, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemine göre kodlama işlemlerini yapan ayrıca idari ve tıbbi ünitelerin haberleşme ve yazışma işlerini yapan sağlık meslek mensubudur.
Tıbbi Sekreterin başlıca görevleri şunlardır:
 1. Hastalara tıbbi hizmetlerin ve hastanenin işleyişi konularında  bilgi vererek halkla ilişkiler görevlerini yürütmek,
 2. Tıbbi protokol kayıtlarını tutmak ve tıbbi tetkiklere ilişkin sonuçları raporlamak,
 3. Hasta çıkış özetleri ve ameliyat raporlarını yazmak, hastalık ve ameliyatları uluslararası kodlama usullerine göre kodlayarak tasniflemek,
 4. Tıbbi istatistikle ilgili verileri derlemek, analiz etmek, sonuçları periyodik olarak ilgililere rapor etmek,
 5. Hasta dosyalarını, diğer belge ve raporları bilimsel  metotlara uygun olarak arşivlemek ve randevu hizmetlerini düzenlemek,
 6. Tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürütmek,
 7. İlaç, tıbbi sarf ve genel sarf malzemelerinin temini ile ilgili yazışmaları yapmak ve malzeme temini işlemlerini takip etmek,
 8. Tıbbi ve genel demirbaşların temini, bakım onarımı ile ilgili yazışmaları yapmak, işlemleri takip etmek,
 9. Tıbbi dokümantasyon ve hasta dosyaları arşivindeki haberleşme ve diğer yazışma türlerini yürütmek,
 10. Genel sarf malzemelerinin teminine ilişkin, yazışmaları yapma,  malzeme temini   işlemlerini takip etmek, genel demirbaşların temini ve bakım onarımı ile ilgili yazışmaları yapmak ve işlemleri takip etmek.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Siverek Meslek Yüksekokulu yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları   Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyet konularına Yüksekokul Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.

Kayıt ve Kabul Şartları

Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapmış olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonucuna göre kabul edilirler. ÖSYM tarafından düzenlenen Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından  puan alan adayların tercih sıralamasına göre yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.

Mezuniyet Şartları, Ölçme ve Değerlendirme

Tıbbi Dokümantasyon Programı, 2 yıllık bir yükseköğretim programıdır. Öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve sınavlara girebilmesi için de derslerin en az % 70`ine, uygulamaların ise en az % 80`ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her yarıyılda (güz ve bahar) her ders için kısa sınav, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur.  Öğrenciler Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans, eğitim öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabi tutulur.
Ayrıca öğrenciler yapmakla zorunlu olduğu 30 günü stajdan başarılı olmalıdır.

Meslek yüksekokulu diploması verilebilmesi için öğrencinin programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmesi ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Mezuniyet genel not ortalaması 4.00 üzerinden hesaplamakta ve öğrenim durumu belgesi (transkript) üzerinde belirtilmektedir. Programdan başarılı bir şekilde mezun olanlar “Tıbbi Sekreter” unvanı almakta ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında Ön Lisans derecesine sahip olmaktadır.
 
Sınav Yönetmelikleri, Değerlendirme ve Not Sistemi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı süresince öngörülen program öğrenme çıktılarının elde edilip edilmediğini ölçmek için kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir. Ders üniteleri ile ilgili çıktılar ise ders tanımının yer aldığı kısımda final notlarına sağladığı katkı ile birlikte gösterilmiştir.
 1. Kısa sınav
 2. Ara Sınav
 3. Final Sınavı
 4. Telafi Sınavı
 5. Ödev Değerlendirme
 6. Rapor Sunma
 7. Bilgisayarla Sunum Yapma
 
Mezuniyet Sonrası Üst Programlara Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezun öğrenciler ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS)’ndan yeterli puan almaları durumunda üniversitelerin;
 1. İşletme
 2. Sağlık Yönetimi
gibi bölümlerin 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

İstihdam İmkânları

Mezun öğrenciler; özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuvar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimlerin yanı sıra sağlık kurulu, hasta kabul, hasta dosyaları arşivi gibi idari birimlerde de görev yapmaktadır.
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 2018 Haziran (2018/5) atamalarında 818’i önlisans mezunu olmak üzere toplamda 1.059 tıbbi sekreter alımı yapılmıştır. Sağlık hizmetlerinde yaşanan hızlı değişime paralel olarak, özel ve kamuya ait tüm sağlık kurum ve kuruşlarında bu programı bitiren kişilere yönelik talebin giderek artması ve mezunların geniş iş imkânlarına sahip olacağı düşünülmektedir. 

Akademik Personel
 
Öğr.Gör. Hasan Celal BALIKÇI
Öğr.Gör. Sebahattin ARSLAN
Öğr. Gör. Ahmet YILDIZ
 
BÖLÜM SINIF DANIŞMAN
Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik 1.sınıf Öğr.Gör. Ahmet YILDIZ
Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik 2.sınıf Öğr.Gör. Hasan Celal BALIKÇI
BÖLÜM PROGRAM BAŞKANI
Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik
Öğr.Gör. Hasan Celal BALIKÇI
TIBBİ DOKÜMANTASYON UYGULAMA DERSİ DÖKÜMANLARI

 

BOLOGNA

 

ÖNERİ İSTEK ŞİKAYET BİLGİ TALEBİ

E- BÜLTEN

ŞANLIURFA KÜLTÜR SANAT TARİH VE TURİZM E-DERGİSİ

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

AKADEMİK TAKVİM

MEZUN PORTALI

KOORDİNATÖRLÜKLER

AÖF KOOR.
ÖSYM KOOR
 NOT:AÖF BÜRO HİZMETİ İLÇEMİZDE VERİLMEMEKTEDİR BÜRO HİZMETİ İÇİN ŞANLIURFA MERKEZE GİDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
AÖF İLETİŞİM:08502004610